نمایندگی قم این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی قــــم بهره برداری نمایید. http://c60qom.mihanblog.com 2020-09-29T23:52:52+01:00 text/html 2020-09-29T15:52:45+01:00 c60qom.mihanblog.com مجید کنگره "اخبار تولد" http://c60qom.mihanblog.com/post/2289 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/74956/DSC04735.JPG" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">آنچه باور است محبت است و آنچه نیست ظروف تهی است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">تولد سومین سال رهایی از بند اعتیاد راهنمای محترم امید رهجوی راهنمای گرانقدر آقای آرش یوسفی را روز سه شنبه مورخ 99/07/15 در نمایندگی امین قم جشن می گیریم .</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پیشاپیش این جشن را به بنیان کنگره 60 و راهنمای محترمشان تبریک عرض می کنیم.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">تا باد چنین بادا</font></div> text/html 2020-09-28T13:27:02+01:00 c60qom.mihanblog.com محمد حسین شاه پسند "'گزارش تصویری از برگزاری لژیون ها، با رعایت پروتکل بهداشتی" http://c60qom.mihanblog.com/post/2288 <div align="center"><b><font size="2">"به نام قدرت مطلق الله"</font></b></div><div align="center"><b><font size="2"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2"><img src="https://up.c60.ir/repository/56256/%DB%8C%DA%A9%20%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D8%A7/06_6/DSC09540.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="2"><br></font></b></div><div align="justify"><font size="2"><b>برای مشاهده تصاویر بیشتر بر ادامه مطالب کلیک کنید.</b></font></div><div align="justify"><div align="center"><font size="2"><b> </b></font><br></div></div> text/html 2020-09-27T18:23:14+01:00 c60qom.mihanblog.com محمد حسین شاه پسند "وادی اول و تأثیر آن روی من" http://c60qom.mihanblog.com/post/2287 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">جلسه </span><span style="font-size:12.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">پنجم </span><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">از دوره اول از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 لژیون دلیجان، روز یکشنبه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span><span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA">مورخ 99/07/06 با استادی مسافر محمد و نگهبانی مسافر محمد بهروز و دبیری مسافر امیر با دستور جلسه "وادی اول و تأثیر آن روی من" رأس ساعت 17 آغاز بکار نمود.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="font-size: 12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"><img src="https://up.c60.ir/repository/56256/%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86/06_6/index.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">خلاصه سخنان استاد:</span></p> <span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language: FA" lang="FA">در ابتدا تشکر می‌کنم از نگهبان جلسه و راهنمای عزیزم آقای فهیمی که اجازه دادند در این جایگاه قرار بگیرم تا خدمت کنم و آموزش بگیرم. دستور جلسه این هفته وادی اول و تأثیر آن روی من است. "با تفکر ساختارها آغاز می‌گردد و بدون تفکر آنچه هست روبه‌زوال می‌رود." من در دوران مصرف ازنظر مالی مشکلی نداشتم ولی در کنگره متوجه این موضوع شده‌ام که تفکر سالمی نداشته‌ام چون حال خوش و زندگی درستی نداشتم.</span> text/html 2020-09-27T06:02:57+01:00 c60qom.mihanblog.com مجید کنگره "گزارش تصویری از ورزش در پارک فدک" http://c60qom.mihanblog.com/post/2286 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/74956/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D9%81%D8%AF%DA%A9%205_07_99/DSC09307.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2020-09-25T10:29:24+01:00 c60qom.mihanblog.com یوسف دارایی اطلاعیه http://c60qom.mihanblog.com/post/2285 <div align="center"><img src="https://up.c60.ir/repository/34732/tavalod/IMG_2958.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">روز سه شنبه مورخ 99/7/8 مراسم تقدیر و تشکر از راهنمای محترم آقای اسماعیل یوسفی به جهت 4 سال خدمت در جایگاه راهنمایی برگزار می گردد. استاد جلسه راهنمای محترم آقای اکبر علیرضایی می باشد. لازم و ضروری است که در این جشن شرکت کنیم و به نحو شایسته از ایشان تقدیر و تشکر کنیم.</font><br></div> text/html 2020-09-25T02:24:32+01:00 c60qom.mihanblog.com مجید کنگره "صورت مسئله اعتیاد" http://c60qom.mihanblog.com/post/2284 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">جلسه سیزدهم از دوره بیستم از سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی امین قم، در روز پنج‌شنبه مورخ 99/6/27 با استادی مسافر داوود و نگهبانی مسافر سجاد و دبیری موقت مسافر مجید با دستور جلسه "صورت مسئله اعتیاد" رأس ساعت&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">۱۷&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;">آغاز به کارکرد.</span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/74956/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C%203_07_99%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF/DSC09229.JPG" alt=""></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">خلاصه سخنان استاد:</font></div><div style="text-align: right;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">در ابتدا از همه خدمتگزاران کنگره تشکر می کنم وهمچنین از راهنمای خوبم آقا مهران که به من فرصت و اجازه این خدمت را دادند تشکر می کنم.</font><font face="Arial, sans-serif"><o:p></o:p></font></span></p></div> text/html 2020-09-24T06:04:40+01:00 c60qom.mihanblog.com مجید کنگره کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ وادی اول و تاثیر آن روی من http://c60qom.mihanblog.com/post/2283 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><p style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: start;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">جلسه پنجم از دوره هفتادم کارگاههای آموزشی کنگره 60، ویژه مسافران و همسفران کنگره 60، با استادی و نگهبانی مهندس دژاکام و دبیری مسافر فرشاد با دستور جلسه<font color="#000000">&nbsp;</font><strong><font color="#000000">وادی اول و تاثیر آن روی من&nbsp;</font></strong>در تاریخ&nbsp; چهارشنبه 02 مهرماه&nbsp; ساعت 09:35 آغاز به کار نمود.</font></p><p style="color: rgb(70, 70, 70);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3"><img alt="" src="https://congress60.org/EditorFiles/Image/2020-09-23-11_45_26-mohandes-vadi1-99-7-2(1).jpg" style="border: none; width: 600px; height: 340px;"></font></p><p style="color: rgb(70, 70, 70);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="background-color: rgb(255, 255, 102);" size="3">برای بازدید ادامه بر روی ادامه مطلب کلیک کیند</font></p></div> text/html 2020-09-23T17:11:54+01:00 c60qom.mihanblog.com مجید کنگره "صورت مسئله اعتیاد" http://c60qom.mihanblog.com/post/2282 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: right;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="text-align: justify;">جلسه سوم از دوره بیست و نهم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره60 نمایندگی امین قم در روز سه‌شنبه مورخ 99/6/24 با استادی راهنمای تازه واردین محترم مسافر فرهاد و نگهبانی مسافر حسین و دبیری مسافر علی با دستور" جلسه&nbsp;</span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"><span dir="LTR"></span>&nbsp;"صورت مسئله اعتیاد</span><span lang="FA" style="text-align: justify;">رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود</span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify;"><span dir="LTR"></span>.</span></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span dir="LTR" style="text-align: justify;"><br></span></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/74956/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%B3%D9%87%20%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87%202_07_99/DSC09174.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span dir="LTR" style="text-align: justify;"><br></span></font></div><div style="text-align: right; color: rgb(34, 34, 34);"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span dir="LTR" style="text-align: justify;">خلاصه سخنان استاد:</span></font></div><div style="text-align: right; color: rgb(34, 34, 34);"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="">سلام دوستان فرهاد هستم یک مسافر خدا را شاکرم که بار دیگر توفیق شد در این جایگاه در خدمت شما باشم آموزش بگیرم همچنین از راهنمای بزرگوارم&nbsp; آقای بصیری بسیار تشکر می کنم که فرصت خدمت به من دادند تا این جایگاه را تجربه کنم.</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA" style="">&nbsp;دستور جلسه در مورد صورت مسئله اعتیاد است ماه حصل آموزشهای است که قبلا از این دستور جلسه متوجه شده ام.</span></font></p></div></div> text/html 2020-09-22T15:15:34+01:00 c60qom.mihanblog.com مجید کنگره "اطلاعیه" http://c60qom.mihanblog.com/post/2281 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">آنچه باور است محبت است&nbsp; &nbsp;آنچه نیست ظروف تهی است</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/74956/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%2021_8_98%20%D9%88%20%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%20%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A2%D9%82%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84/IMG_2958.JPG" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">مراسم تجلیل از راهنمای محترم آقای اسماعیل یوسفی روز سه شنبه موزخ&nbsp; &nbsp;1399/07/08 در نمایندگی امین قم به استادی راهنمای محترم آقای اکبر علیرضایی برگزار می گردد .</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">پیشاپیش این روز پر شگون را به تمامی اعضای نمایندگی تبریک عرض می نماییم</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">تا باد چنین بادا</font></div> text/html 2020-09-21T06:10:33+01:00 c60qom.mihanblog.com مجید کنگره "دستور جلسات هفتگی" http://c60qom.mihanblog.com/post/2280 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به نام قدرت مطلق الله</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/74956/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C/0078vwlwgfkfj8bul54u%20-%20Copy%20%28Copy%29.jpg" alt=""></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: right;"><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: start;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">شروع سال تحصیلی جدید را به تمامی اعضای کنگره 60 و دانش پژوهان ، تبریک و تهنیت عرض می نماییم<span dir="LTR">&nbsp;.</span>با احتساب دو هفته تعطیلات نوروزی و یک هفته تعطیلات تابستانی ، کنگره 60 برای 49 هفته سال&nbsp; ، 49 دستور جلسه مدون دارد که همه ساله لیست آن&nbsp; در اختیار نمایندگی ها&nbsp; و اعضای کنگره قرار می گیرد و بر اساس آن ،&nbsp; هر هفته پیرامون موضوع خاصی گفت و شنود و تبادل نظر صورت میگیرد<span dir="LTR">.</span></font></p><p dir="RTL" style="color: rgb(70, 70, 70); text-align: start;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style="" size="3">این موضوعات به گونه ای تنظیم و تدوین شده است که اطلاعات و یا بخش عمده ای&nbsp; از نیاز یک مسافر سفر اول را&nbsp; به علم و دانش اعتیاد و درمان آن ، که به واسطه آن میتواند به رهایی برسد ، تامین می نماید<span dir="LTR" style="">.</span></font></p></div>